دکتر پیام محبی

دکتر پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران و رئیس مجموعه بیمارستان های دامپزشکی تهران